روز مهندس
04
اسفند

5 اسفندماه، سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس بر تمامی مهندس ها مبارک باد

به تمام کسانی که مهندسی را درک کردند

به تمام کسانی که پلی ساختند

از انتهای بن بست کوچه رفاه تا بیکران

به تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند

تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشن

به تمام کسانی که لذتش را فهمیدند

نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند

روزتان مبارک