بازدید اعضای محترم هیئت علمی
19
آذر

بازدید اعضای محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران از پروژه مقاوم سازی و توسعه ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی عمران

جمع کثیری از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، در تاریخ 97/09/19 از کارگاه ساختمانی پروژه مقاوم سازی و توسعه ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی عمران بازدید...

ادامه مطلب