20
آبان

شروع عملیات بازسازی کلاسهای دانشکده عمران دانشگاه تهران

با توجه به سیاست گذاری ستاد دانشکده مهندسی عمران و نیز اعتماد بیش از پیش ریاست دانشکده مهندسی عمران و معاونین، عملیات اجرایی بازسازی کلاس های درس با کمک...

ادامه مطلب