شروع عملیات مقاوم سازی و گسترش بنای ساختمان شماره ی 2 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
16
تیر

شروع عملیات مقاوم سازی و گسترش بنای ساختمان شماره ی 2 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

پروژه ی ساختمان شماره ی 2 مهندسی عمران دانشگاه تهران با هدف مقاوم سازی بنای موجود (که بیش از 40 سال از تاریخ ساخت آن میگذرد) با حداقل تغییرات در مشخصات ظاهری بنا و بازطراحی و بازسازی فضاهای داخلی ساختمان در تاریخ 96/04/16 آغاز شد.