دستاوردها و افتخارات

9001استاندارد ایزو
کسب استاندارد ایزو 9001 توسط شرکت ابنیه سازان ستاوند

استاندارد CE محصولات
کسب استاندارد CE توسط شرکت ابنیه سازان ستاوند

تقدیرنامه دریافتی از جناب آقای دکتر حسین عبدی زاده به جهت حسن انجام کار در اجرای عملیات بازسازی و بهسازی فضاهای در اختیار دانشکدگان فنی دانشگاه تهران
تقدیرنامه

تقدیرنامه دریافتی از جناب آقای دکتر سهیل محمدی به جهت حسن انجام کار در اجرای عملیات بازسازی و نوسازی ستاد و کلاس های دانشکده مهندسی عمران دانشکدگان فنی دانشگاه تهران
تقدیرنامه

تقدیرنامه دریافتی از جناب آقای دکتر سهیل محمدی
تقدیرنامه

تقدیرنامه دریافتی از جناب آقای دکتر احسان عارفیان به جهت حسن انجام کار در اجرای عملیات بازسازی و نوسازی کلاس های دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران
تقدیرنامه