بازدید جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر از محل پروژه مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سینای کاشان
22
شهریور

بازدید جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر از محل پروژه مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سینای کاشان

پس از شروع عملیات اجرایی ساختمان مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سینای کاشان، جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر به همراه جناب آقای دکترخاکی صدیق به نمایندگی از مالکین در تاریخ 97/06/22 از محل پروژه بازدید کرده و در جریان کامل اقدامات اجرایی قرار گرفتند و نقطه نظرات خود را به تیم مدیریت پروژه انتقال دادند. در این جلسه هماهنگی های لازم جهت پیشبرد هرچه بهتر پروژه صورت گرفت و با اعمال نقطه نظرات مالکین رضایت ایشان از روند اجرای پروژه به طور کامل کسب شد.