بازدید اعضای محترم هیئت علمی
19
آذر

بازدید اعضای محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران از پروژه مقاوم سازی و توسعه ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی عمران

جمع کثیری از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، در تاریخ 97/09/19 از کارگاه ساختمانی پروژه مقاوم سازی و توسعه ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی عمران بازدید کرذند. در طی این بازدید نماینده کارفرما و رئیس دانشکده مهندسی عمران، جناب آقای دکتر محمدی به تشریح اقدامات انجام شده از سوی شرکت ابنیه سازان پرداختند. در این بازدید، اعضای هیئت علمی از تمامی طبقات ساختمان بازدید کردند و نظرات خود در خصوص میزان و کیفیت فعالیت های صورت گرفته را بیان کردند. در پایان نیز طی صحبت با مدیر عامل شرکت جناب آقای مهندس علیزاده از برنامه های آتی پروژه مطلع شدند.