اعضای هیئت مدیره

جناب آقای دکتر امید علیزاده
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
دکتری مهندسی عمران از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر محمدحسین احمدی
معاونت دپارتمان فنی و عمرانی و عضو هیئت مدیره
دکتری مهندسی عمران از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه تهران

جناب آقای مرآت شریعتی نیاسر
قائم مقام مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
کارشناسی حقوق

جناب آقای فرهاد علیزاده
عضو هیئت مدیره
کارشناسی مدیریت مالی

سرکار خانم مریم علیزاده
عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
کارشناسی مهندسی برق