ملاقات و قراداد

ابتدا کارفرمای محترم درخواست خود را از طریق هر یک از راه های ارتباطی به شرکت ارائه می دهد. سپس کارشناسان شرکت نسبت به بررسی درخواست اقدام می نمایند. در این مرحله ممکن است نیاز به بازدید از محل و یا تشکیل جلسات متعدد باشد. بعد از نهایی سازی بررسی درخواست، قراردادی با موضوعات توافق شده با کارفرما منعقد می گردد.