مطالعه و طراحی

چنانچه برای برآورده ساختن درخواست کارفرما نیاز به مراحل مطالعه و طراحی باشد، تیم متناسب با درخواست تشکیل می شود. این تیم می تواند شامل هر یک از کارشناسان و مهندسین عمران، معماری و مکانیک باشد. در طی این مرحله کلیه مستندات لازم که مورد قبول ارگان های زیربط شهری و نظارتی هستند تهیه می شوند. تعامل با کارفرما جهت تامین خواسته های ایشان اصلی ترین هدف این مرحله است.