بازبینی و نهایی سازی

در طی جلسات متعدد، نظرات کارفرما اخذ شده و طرح نهایی می شود. سپس طرح برای اخذ تاییدیه های لازم به مراجع زیربط ارائه می گردد. کلیه پیگیری ها و مراحل کار چنانچه در قرارداد ذکر شده باشد توسط کارشناسان فنی و حقوقی شرکت انجام می پذیرد. خروجی این کرحله مستندات لازم جهت شروع عملیات ساخت است.