ساخت و اجرا

در این مرحله کلیه عملیات لازم برای احداث و یا مقاوم سازی ابنیه صورت میگیرد. تهیه کلیه مصالح و ابزار کار و تامین نیروی انسانی توسط این شرکت انجام می پذیرد. متناسب با انتخاب کارفرما هر یک از قرارداد های پیمانکاری و مدیریت ساخت قابل انعقاد است. تیم ستاوند همواره در تمامی مراحل در کنار کارفرمایان عزیز به ارائه خدمات خود به کارفرمایان افتخار می کند.