عملیات تسطیح و گود برداری محوطه دانشگاه غیر انتفاعی سینای کاشان

کارفرما : دانشگاه غیر انتفاعی سینا
محل پروژه : نیاسر، بلوار خلیج فارس
مبلغ قرارداد : ۱۵۰۰ میلیون ریال
زمان اتمام : تیر ۱۳۹۱