عملیات نازک کاری ساختمان مسکونی 112 واحدی یاس نوبنیاد

کارفرما : تعاونی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر تهران

تاریخ شروع عملیات: زمستان 1390

درصد پیشرفت فیزیکی: 100%

تاریخ تحویل پروژه: تابستان 1392

موقعیت پروژه: تهران، نوبنیاد

مساحت پروژه: 44000 متر مربع

نوع فعالیت: اجرای نازک کاری