طراحی و بازسازی مطب دندانپزشکی

کارفرما : بخش خصوصی
محل پروژه : تهران، اکباتان
مبلغ قرارداد : ۱۶۷۰ میلیون ریال
متراژ پروژه : ۷۰ مترمربع
زمان اتمام : خرداد ۱۳۹۹