طراحی طلافروشی

کارفرما : بخش خصوصی
محل پروژه : تهران، اکباتان
مبلغ قرارداد : ۱۵۰۰ میلیون ریال
زمان اتمام : خرداد ۱۳۹۹