اجرای پروژه ساختمان ۴ طبقه والعصر

کارفرما : شخصی
محل پروژه : تهران، خیابان کارگر شمالی
مبلغ قرارداد : ۱۸۰۰۰ میلیون ریال
متراژ پروژه : ۳۵۸ مترمربع
زمان اتمام : اسفند ۱۳۹۹