عملیات نازک کاری ساختمان مسکونی ۱۱۲ واحدی یاس نوبنیاد
کارفرما : تعاونی بازنشستگان آموزش و پرورش شهر تهران
محل پروژه : تهران، نوبنیاد
مبلغ قرارداد : ۱۵۰۰ میلیون ریال
زمان اتمام : تیر ۱۳۹۲